Sandal là một loại giầy có cấu trúc mở, bao gồm một đế giầy, được giữ và ôm sát chân bằng một hệ thống dây vòng qua mu bàn chân, cổ chân.

1. S-H-O-E-S

1150

475.000 

1. S-H-O-E-S

1160

490.000 

1. S-H-O-E-S

1157

790.000 

1. S-H-O-E-S

1156

535.000 

1. S-H-O-E-S

1149

550.000 

1. S-H-O-E-S

1154

550.000 

1. S-H-O-E-S

991

790.000 

1. S-H-O-E-S

1144

795.000 

1. S-H-O-E-S

1142

695.000 
Hết hàng

1. S-H-O-E-S

1021

990.000 

1. S-H-O-E-S

1140

550.000 

1. S-H-O-E-S

1008

690.000