Sandal là một loại giầy có cấu trúc mở, bao gồm một đế giầy, được giữ và ôm sát chân bằng một hệ thống dây vòng qua mu bàn chân, cổ chân.

1. S-H-O-E-S

1142

695.000 

1. S-H-O-E-S

1021

450.000 

1. S-H-O-E-S

1140

550.000 

1. S-H-O-E-S

1008

690.000 

1. S-H-O-E-S

1133

795.000 

1. S-H-O-E-S

1132

535.000 

1. S-H-O-E-S

1131

750.000 

1. S-H-O-E-S

1129

850.000 

1. S-H-O-E-S

1126

575.000 

1. S-H-O-E-S

1123

550.000 

1. S-H-O-E-S

1120

950.000 

1. S-H-O-E-S

1116

950.000